.                                                  .

قلم قرآنی، قلم قاری ، قلم هوشمند بصیر .                                                                                  .

عرضه مستقیم  قلم های قرآنی ( قلم قاری ) ، دستگاه دیجیتال ، کتب نفیس و تمامی محصولات بصیر