نشانی وب سایت های رسمی موسسه فرهنگی و قرآنی بصیر (انواع قلم قرآنی هوشمند، کتب نفیس و …)

www.Basir.CO

دامین های زیر مجموعه:
www.Basir24.com

www.Basir24.irwww.Basirpen.com
دامین زیر مجموعه قلم قرانی:
www.Basirpen.irwww.KetabeNo.com
دامین زیر مجموعه:
www.Daneshparvar.com

نشانی وب سایت های جانبی قلم قرآنی بصیر:
www.KETABENO.BLOGFA.com
www.BASIRPEN.BLOGFA.com
www.BASIR-MARKAZ.BLOGFA.com
www.KETABENO.MIHANBLOG.com
www.KETABENO.IRANBLOG.com
www.BASIRPEN.IRANBLOG.com